Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση του Meazon. Η χρήση των σελίδων Διαδικτύου του Meazon είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές επιχειρηματικές υπηρεσίες μέσω του ιστότοπού μας, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να καταστεί απαραίτητη. Εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, γενικά λαμβάνουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να είναι πάντα σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με την προστασία δεδομένων της συγκεκριμένης χώρας κανονισμούς που ισχύουν για το Meazon. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, το Meazon έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτού του ιστότοπου. Ωστόσο, οι μεταδόσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί κατ’ αρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μας μεταφέρει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων του Meazon βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την υιοθέτηση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας εταίρους. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

α) Προσωπικά δεδομένα

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο δεδομένων»). Ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, ένας αριθμός αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες ειδικούς για τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

β) Υποκείμενο δεδομένων

Υποκείμενο των δεδομένων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο με ταυτοποίηση ή ταυτοποίηση, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία.

γ) Επεξεργασία

Επεξεργασία είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που εκτελείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη μέσω διαβίβασης, διάδοσης ή με άλλο τρόπο διάθεσης, ευθυγράμμισης ή συνδυασμού, περιορισμού, διαγραφής ή καταστροφής.

δ) Περιορισμός επεξεργασίας

Περιορισμός επεξεργασίας είναι η σήμανση αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

ε) Προφίλ

Προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση αυτού του φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

στ) Ψευδωνυμοποίηση

Η ψευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες τηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

ζ) Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία

Υπεύθυνος επεξεργασίας ή υπεύθυνος επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον ορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους.

η) Επεξεργαστής

Ο εκτελών την επεξεργασία είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

θ) Παραλήπτης

Recipient is a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing.

ι) Τρίτος

Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα που, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

ια) Συγκατάθεση

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ελεύθερα δεδομένη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφής ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία αυτό ή αυτή, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, δηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν .

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Υπεύθυνος επεξεργασίας για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων είναι:

Meazon

Ν.Ε.Ο Πατρών – Αθηνών 57.

26442 Πάτρα

Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2610430000

Email: info@meazon.com

Ιστοσελίδα: www.meazon.com

3. Cookies

Οι σελίδες Διαδικτύου του Meazon χρησιμοποιούν cookies. Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές του Διαδικτύου χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookies περιέχουν το λεγόμενο αναγνωριστικό cookie. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες του Διαδικτύου και οι διακομιστές μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο οποίο ήταν αποθηκευμένο το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτεστε το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του θέματος dats από άλλα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου που περιέχουν άλλα cookies. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, το Meazon μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτού του ιστότοπου πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίζουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookies, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που γίνεται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το cookie ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που έχει τοποθετήσει ένας πελάτης στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου και, ως εκ τούτου, μπορεί να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη ρυθμισμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να μην είναι πλήρως χρησιμοποιήσιμες όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών στοιχείων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος του Meazon συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο των δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Η συλλογή μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (τα λεγόμενα παραπομπές), (4) το υπο -ιστοσελίδες, (5) η ημερομηνία και ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) ο πάροχος υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα πληροφορικής μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, το Meazon δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Αντίθετα, αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται για (1) την παροχή του περιεχομένου του ιστότοπού μας σωστά, (2) τη βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και τη διαφήμισή του, (3) τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής και της τεχνολογίας ιστοτόπων μας , και (4) παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, το Meazon αναλύει στατιστικά δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται ανώνυμα, με στόχο να αυξήσει την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια δεδομένων της επιχείρησής μας και να εξασφαλίσει ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται χωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας καθορίζεται από την αντίστοιχη μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. υπηρεσία δεμάτων) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικό σκοπό που μπορεί να αποδοθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας, αποθηκεύονται επίσης η διεύθυνση IP—που εκχωρείται από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων—η ημερομηνία και η ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με δεδομένο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτραπεί η κακή χρήση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστεί δυνατή η διερεύνηση των διαπραχθέντων αδικημάτων. Μέχρι στιγμής, η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ελεγκτή. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων ή εάν η διαβίβαση εξυπηρετεί τον σκοπό της ποινικής δίωξης.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων, με την εθελοντική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει στο υποκείμενο των δεδομένων περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του εν λόγω θέματος. Τα εγγεγραμμένα πρόσωπα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που προσδιορίστηκαν κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν πλήρως από το απόθεμα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων παρέχει, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή υπόδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον δεν υφίστανται υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των εργαζομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι διαθέσιμο στο υποκείμενο των δεδομένων από αυτή την άποψη ως πρόσωπα επικοινωνίας.

6. Εγγραφή στα ενημερωτικά δελτία μας

Στον ιστότοπο του Meazon, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισαγωγής που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται, καθώς και πότε παραγγέλνεται το ενημερωτικό δελτίο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Το Meazon ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους του μέσω ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις επιχειρηματικές προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων εγγραφεί για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί από ένα υποκείμενο των δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικών δελτίων, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την κατανόηση της (πιθανής) κατάχρησης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου των δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και επομένως εξυπηρετεί το στόχο της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω e-mail, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εν λόγω εγγραφή, όπως αυτό θα μπορούσε να συμβαίνει σε περίπτωση τροποποιήσεων της προσφοράς ενημερωτικών δελτίων, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει καμία μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για σκοπούς ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να το κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Ενημερωτικό δελτίο-Παρακολούθηση

Το ενημερωτικό δελτίο του Meazon περιέχει τα λεγόμενα tracking pixel. Ένα εικονοστοιχείο παρακολούθησης είναι ένα μικροσκοπικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να καταστεί δυνατή η εγγραφή και η ανάλυση του αρχείου καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών καμπανιών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο εικονοστοιχείο παρακολούθησης, το Meazon μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα e-mail από ένα υποκείμενο των δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί ακόμη καλύτερα το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη χωριστή δήλωση συγκατάθεσης που έχει εκδοθεί μέσω της διαδικασίας διπλής επιλογής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το Meazon θεωρεί αυτόματα την απόσυρση από τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος του Meazon περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει και μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από το υποκείμενο των δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει καμία μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Λειτουργία σχολίων στο blog στον ιστότοπο

Το Meazon προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να αφήνουν μεμονωμένα σχόλια για μεμονωμένες συνεισφορές ιστολογίου σε ένα ιστολόγιο, το οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του ελεγκτή. Ένα ιστολόγιο είναι μια διαδικτυακή πύλη, προσβάσιμη στο κοινό, μέσω της οποίας ένα ή περισσότερα άτομα που ονομάζονται bloggers ή web-bloggers μπορούν να δημοσιεύουν άρθρα ή να γράφουν σκέψεις στις λεγόμενες αναρτήσεις ιστολογίου. Οι αναρτήσεις ιστολογίου μπορεί συνήθως να σχολιάζονται από τρίτους.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αφήσει ένα σχόλιο στο ιστολόγιο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο, τα σχόλια που γίνονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται και δημοσιεύονται επίσης, καθώς και πληροφορίες για την ημερομηνία του σχολίου και για το (ψευδώνυμο) του χρήστη που έχει επιλέξει το υποκείμενο των δεδομένων . Επιπλέον, καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) στο υποκείμενο των δεδομένων. Αυτή η αποθήκευση της διεύθυνσης IP πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας και σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων ή δημοσιεύει παράνομο περιεχόμενο μέσω ενός δεδομένου σχολίου. Η αποθήκευση αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι, επομένως, προς το συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να μπορεί να αθωωθεί σε περίπτωση παραβίασης. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους, εκτός εάν μια τέτοια μεταφορά απαιτείται από το νόμο ή εξυπηρετεί τον σκοπό της υπεράσπισης του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων.

10. Εγγραφή σε σχόλια στο blog στον ιστότοπο

Τα σχόλια που γίνονται στο blog του Meazon μπορούν να εγγραφούν από τρίτους. Συγκεκριμένα, υπάρχει η πιθανότητα ένας σχολιαστής να εγγραφεί στα σχόλια που ακολουθούν τα σχόλιά του σε μια συγκεκριμένη ανάρτηση ιστολογίου.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων αποφασίσει να εγγραφεί στην επιλογή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα στείλει ένα αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης για να ελέγξει τη διαδικασία διπλής συμμετοχής ως προς το εάν ο κάτοχος της καθορισμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποφάσισε υπέρ αυτής της επιλογής. Η επιλογή εγγραφής σε σχόλια μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή.

11. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για την περίοδο που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού αποθήκευσης ή εφόσον αυτό παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προς την.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν ισχύει ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζει ο Ευρωπαίος νομοθέτης ή άλλος αρμόδιος νομοθέτης, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται ή διαγράφονται τακτικά σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

12. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

a) Right of confirmation

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που εκχωρείται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος επιβεβαίωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.
β) Δικαίωμα πρόσβασης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:
τους σκοπούς της επεξεργασίας·
τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων·
τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς·
όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό αυτής της περιόδου·
την ύπαρξη του δικαιώματος να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή αντίρρηση σε τέτοια επεξεργασία·
την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή·
όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες ως προς την πηγή τους·
την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του GDPR και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που εμπλέκεται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες του τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να λάβει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Όπου συμβαίνει αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερωθεί για τις κατάλληλες διασφαλίσεις σχετικά με τη διαβίβαση.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος πρόσβασης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

γ) Δικαίωμα διόρθωσης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να ζητά από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

δ) Δικαίωμα στη διαγραφή (Δικαίωμα στη λήθη)

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον υπάρχει ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:
Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο.
Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR ή το στοιχείο α) του άρθρου 9 παράγραφος 2 του GDPR και όταν δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του GDPR.
Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της νομοθεσίας της Ένωσης ή του κράτους μέλους στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του GDPR.

Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα από το Meazon, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της Meazon θα διασφαλίσει αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής ικανοποιείται αμέσως.

Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα και είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους οι υπεύθυνοι επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αναπαραγωγής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Υπάλληλος του Meazon θα κανονίσει τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

ε) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και αντ’ αυτού ζητά τον περιορισμό της χρήσης τους.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του GDPR εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν εκείνων του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από το Meazon, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ο υπάλληλος του Meazon θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας

στ) Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν στον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Έχει το δικαίωμα να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδια από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του τον ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του στη φορητότητα δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του GDPR, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν δεν το κάνει επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Meazon.

ζ) Δικαίωμα αντίρρησης

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο (ε) ή (στ). ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του GDPR. Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις.

Το Meazon δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων .

Εάν το Meazon επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων θα έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για τέτοιο μάρκετινγκ. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στο Meazon στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το Meazon δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν από το Meazon για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89( 1) του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα αντίρρησης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Meazon. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ, να χρησιμοποιήσει το δικαίωμά του να αντιταχθεί με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.
η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που παρέχεται από τον ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που το αφορούν ή το επηρεάζει εξίσου σημαντικά, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) δεν είναι εξουσιοδοτημένο από το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας και το οποίο επίσης προβλέπει καθορίζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, το Meazon εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση τα δικαιώματα και οι ελευθερίες και τα έννομα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του Meazon.

i) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προστασίας δεδομένων

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει ενσωματωμένα στοιχεία της επιχείρησης AddThis. Το AddThis είναι ένας λεγόμενος πάροχος σελιδοδεικτών. Η υπηρεσία επιτρέπει την απλοποιημένη σελιδοδείκτη σελίδων Διαδικτύου μέσω κουμπιών. Κάνοντας κλικ στο στοιχείο AddThis με το ποντίκι ή κάνοντας κλικ σε αυτό, εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών σελιδοδείκτη και κοινής χρήσης. Το AddThis χρησιμοποιείται σε πάνω από 15 εκατομμύρια ιστότοπους και τα κουμπιά εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της επιχείρησης που λειτουργεί, πάνω από 20 δισεκατομμύρια φορές το χρόνο.

Η εταιρεία λειτουργίας του AddThis είναι η Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, ΗΠΑ.

Με την κλήση μιας από τις επιμέρους σελίδες του ιστότοπου, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο AddThis, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου του υποκειμένου των δεδομένων ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο AddThis για λήψη δεδομένων από τον ιστότοπο www.addthis.com. Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το AddThis ενημερώνεται για την επίσκεψη και τη συγκεκριμένη μεμονωμένη σελίδα αυτού του ιστότοπου που χρησιμοποιήθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων με τη βοήθεια της πληροφορικής. Επιπλέον, το AddThis ενημερώνεται για τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, τον τύπο και τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, την ιστοσελίδα στην οποία έχει προσπελαστεί πριν από τον ιστότοπό μας, την ημερομηνία και την ώρα την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Το AddThis χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τη δημιουργία ανώνυμων προφίλ χρηστών. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στο AddThis με αυτόν τον τρόπο θα επιτρέψουν στην επιχείρηση AddThis, καθώς και στις θυγατρικές ή στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τους, να επικοινωνήσουν με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του υπεύθυνου επεξεργασίας με εξατομικευμένες διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος.

Το AddThis εμφανίζει εξατομικευμένη και βάσει ενδιαφέροντος διαφήμιση βάσει ενός cookie που έχει οριστεί από την επιχείρηση. Αυτό το cookie αναλύει την ατομική συμπεριφορά περιήγησης του συστήματος υπολογιστή που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Το cookie αποθηκεύει τις εξερχόμενες επισκέψεις σε σελίδες Διαδικτύου που βασίζονται σε υπολογιστή.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και, επομένως, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα εμπόδιζε επίσης το AddThis να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Τα cookies μπορούν επίσης να διαγραφούν από το AddThis ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει επίσης τη δυνατότητα να αντιταχθεί μόνιμα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την AddThis. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κάνει κλικ στο κουμπί εξαίρεσης κάτω από τον σύνδεσμο http://www.addthis.com/privacy/opt-out, ο οποίος ορίζει ένα cookie εξαίρεσης. Το cookie εξαίρεσης που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό τοποθετείται στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων διαγράψει τα cookies από το σύστημά του, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει ξανά τον σύνδεσμο και να ορίσει ένα νέο cookie εξαίρεσης.

Με τη ρύθμιση του cookie εξαίρεσης, ωστόσο, υπάρχει η πιθανότητα οι ιστότοποι του υπεύθυνου επεξεργασίας να μην είναι πλέον πλήρως χρησιμοποιήσιμοι από το υποκείμενο των δεδομένων.

Μπορείτε να προσπελάσετε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του AddThis στη διεύθυνση http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του εταιρικού Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένα μέρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και τη δικτύωση μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο ελεγκτής είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις επιμέρους σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Facebook (πρόσθετα Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι θα σας ζητηθεί αυτόματα να πραγματοποιήσετε λήψη της εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση όλων των προσθηκών του Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για τον συγκεκριμένο υπο-δικτυακό τόπο του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων—και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο—ποιος συγκεκριμένος δευτερεύων ιστότοπος του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί “Μου αρέσει” ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, όποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Facebook προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Η κατευθυντήρια γραμμή προστασίας δεδομένων που δημοσιεύεται από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιες επιλογές ρύθμισης προσφέρει το Facebook για την προστασία του απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη συνάρτηση ανωνυμοποιητή). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Το Web analytics είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προέρχεται ένα άτομο (το λεγόμενο referrer), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκαν ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσελίδα. Τα αναλυτικά στοιχεία Ιστού χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για τη διεξαγωγή ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Για τα web analytics μέσω του Google Analytics ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή «_gat. _anonymizeIp”. Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στους ιστότοπούς μας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγει, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές, που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας, και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο για εμάς.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στο οποίο ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Στοιχείο Google Analytics για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και διακανονισμού προμηθειών προς την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώση προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί την Google, μεταξύ άλλων, για την κατανόηση της προέλευσης των επισκεπτών και των κλικ και στη συνέχεια δημιουργεί διακανονισμούς προμηθειών.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, αυτά τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια . Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να πραγματοποιήσει λήψη ενός πρόσθετου προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript, ότι τυχόν δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σελίδων του Διαδικτύου δεν μπορούν να μεταδοθούν στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται αντίρρηση από την Google. Εάν το σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων διαγραφεί αργότερα, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί πρόσφατα, τότε το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει ξανά τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατή η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics επεξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ της Google είναι μια λειτουργία του Google AdWords, η οποία επιτρέπει σε μια επιχείρηση να εμφανίζει διαφημίσεις σε χρήστες του Διαδικτύου που κατοικούσαν στο παρελθόν στον ιστότοπο της επιχείρησης. Επομένως, η ενσωμάτωση του Google Remarketing επιτρέπει σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει διαφημίσεις βάσει χρηστών και έτσι να εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις στους ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών Google Remarketing είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η εισαγωγή διαφημίσεων που σχετίζονται με ενδιαφέροντα. Το Google Remarketing μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στο δίκτυο της Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίες βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το Google Remarketing ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας εάν καλεί διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλος του διαφημιστικού δικτύου Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο στο Διαδίκτυο στον οποίο η υπηρεσία έχει ενσωματωθεί από το Google Remarketing, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου των δεδομένων ταυτοποιείται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, όπως η διεύθυνση IP ή η συμπεριφορά περιήγησης του χρήστη, τα οποία η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή διαφημίσεων σχετικών με ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο προς τη διεύθυνση www.google.de/settings/ads και να κάνει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες και οι πραγματικές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

18. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google+

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το κουμπί Google+ ως στοιχείο. Το Google+ είναι ένα λεγόμενο κοινωνικό δίκτυο. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος κοινωνικής συνάντησης στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή επιχειρηματικές πληροφορίες. Το Google+ επιτρέπει στους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και τη δικτύωση μέσω αιτημάτων φιλίας.

Η εταιρεία λειτουργίας του Google+ είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα κουμπί Google+, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων κατεβάζει αυτόματα μια οθόνη της αντίστοιχης Κουμπί Google+ της Google μέσω του αντίστοιχου στοιχείου κουμπιού Google+. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google ενημερώνεται για τη συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το Google+ είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Google+, η Google αναγνωρίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, ποιες συγκεκριμένες υποσελίδες του Το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφθηκε τη σελίδα του Διαδικτύου. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του κουμπιού Google+ και η Google τις αντιστοιχίζει με τον αντίστοιχο λογαριασμό Google+ που σχετίζεται με το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ στο κουμπί Google+ που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας και, ως εκ τούτου, δώσει μια σύσταση Google+ 1, τότε η Google εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Google+ του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η Google αποθηκεύει τη σύσταση Google+ 1 του υποκειμένου των δεδομένων, καθιστώντας τη δημόσια διαθέσιμη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι αποδεκτοί από το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά. Στη συνέχεια, μια σύσταση Google+ 1 που δίνεται από το υποκείμενο των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο μαζί με άλλα προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα λογαριασμού Google+ που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων και η αποθηκευμένη φωτογραφία, αποθηκεύεται και υποβάλλεται σε επεξεργασία σε άλλες υπηρεσίες της Google, όπως η μηχανή αναζήτησης αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google, του λογαριασμού Google του υποκειμένου των δεδομένων ή σε άλλα μέρη, π.χ. σε σελίδες του Διαδικτύου ή σε σχέση με διαφημίσεις. Η Google μπορεί επίσης να συνδέσει την επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο με άλλα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο Google. Η Google καταγράφει περαιτέρω αυτές τις προσωπικές πληροφορίες με σκοπό τη βελτίωση ή τη βελτιστοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών Google.

Μέσω του κουμπιού Google+, η Google λαμβάνει πληροφορίες ότι το υποκείμενο των δεδομένων επισκέφτηκε τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο Google+. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ ή όχι στο κουμπί Google+.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων δεν επιθυμεί να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα στην Google, μπορεί να αποτρέψει μια τέτοια μετάδοση αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Google+ πριν καλέσει τον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Περισσότερες αναφορές από την Google σχετικά με το κουμπί Google+ 1 μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

19. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google-AdWords

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία για διαφήμιση στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιστή να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google και στο διαφημιστικό δίκτυο Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίζει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google εμφανίζεται μόνο τότε, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με τη λέξη-κλειδί. Στο Google Advertising Network, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας έναν αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγουμένως καθορισμένες λέξεις-κλειδιά.

Η εταιρεία λειτουργίας του Google AdWords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικής διαφήμισης σε ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και την εισαγωγή διαφημίσεων τρίτων στον ιστότοπό μας.

Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, ένα cookie μετατροπής καταχωρείται στο σύστημα πληροφορικής του υποκειμένου των δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την αναγνώριση του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ορισμένες υποσελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από ένα σύστημα ηλεκτρονικών καταστημάτων, έχουν κληθεί στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να κατανοήσουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση AdWords στον ιστότοπό μας δημιούργησε πωλήσεις, δηλαδή πραγματοποίησε ή ακύρωσε μια πώληση αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων για τον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία επισκέψεων χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των χρηστών που έχουν εξυπηρετηθεί μέσω των διαφημίσεων AdWords για να εξακριβωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και να βελτιστοποιηθούν οι διαφημίσεις AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιστές του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, π.χ. τις σελίδες Διαδικτύου που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google μπορεί να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτα μέρη.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρεται παραπάνω, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου θα εμπόδιζε επίσης την Google να τοποθετήσει ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από καθένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιεί τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

20. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία εκμετάλλευσης των υπηρεσιών που προσφέρει το Instagram είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων στη λήψη μιας εμφάνισης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων —και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο— ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχίζει αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Instagram προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram μπορούν να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

21. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του LinkedIn

Ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της LinkedIn Corporation σε αυτόν τον ιστότοπο. Το LinkedIn είναι ένα διαδικτυακό κοινωνικό δίκτυο που επιτρέπει στους χρήστες με υπάρχουσες επαγγελματικές επαφές να συνδέονται και να δημιουργούν νέες επαγγελματικές επαφές. Πάνω από 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι άνθρωποι σε περισσότερες από 200 χώρες χρησιμοποιούν το LinkedIn. Έτσι, το LinkedIn είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη πλατφόρμα για επαγγελματικές επαφές και ένας από τους ιστότοπους με τις περισσότερες επισκέψεις στον κόσμο.

Η εταιρεία λειτουργίας του LinkedIn είναι η LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Ηνωμένες Πολιτείες. Για θέματα απορρήτου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το LinkedIn Ireland είναι υπεύθυνο για θέματα πολιτικής απορρήτου, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο LinkedIn (πρόσθετο LinkedIn), το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι ζητείται αυτόματα η λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου LinkedIn του LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developer.linkedin.com/plugins. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το LinkedIn αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο LinkedIn, το LinkedIn εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων —και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο— ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας σελίδα επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου LinkedIn και συσχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά LinkedIn που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το LinkedIn εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη LinkedIn του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το LinkedIn λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου LinkedIn ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο LinkedIn τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί LinkedIn ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο LinkedIn δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο LinkedIn προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Το LinkedIn παρέχει στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls τη δυνατότητα απεγγραφής από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα SMS και στοχευμένες διαφημίσεις, καθώς και τη δυνατότητα διαχείρισης ρυθμίσεων διαφημίσεων. Το LinkedIn χρησιμοποιεί επίσης συνεργάτες όπως οι Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua και Lotame. Η ρύθμιση τέτοιων cookies μπορεί να απορριφθεί στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Η ισχύουσα πολιτική απορρήτου για το LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Η Πολιτική Cookie του LinkedIn είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

22. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Twitter

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του Twitter. Το Twitter είναι μια πολύγλωσση, δημόσια προσβάσιμη υπηρεσία microblogging στην οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν τα λεγόμενα «tweets», π.χ. σύντομα μηνύματα, τα οποία περιορίζονται σε 280 χαρακτήρες. Αυτά τα σύντομα μηνύματα είναι διαθέσιμα για όλους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Twitter. Τα tweets εμφανίζονται και στους λεγόμενους followers του εκάστοτε χρήστη. Οι ακόλουθοι είναι άλλοι χρήστες του Twitter που ακολουθούν τα tweets ενός χρήστη. Επιπλέον, το Twitter σάς επιτρέπει να απευθύνεστε σε ένα ευρύ κοινό μέσω hashtag, συνδέσμων ή retweets.

Η εταιρεία λειτουργίας του Twitter είναι η Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας Διαδικτύου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Twitter (κουμπί Twitter), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Twitter του Twitter. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κουμπιά Twitter είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Twitter αποκτά γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Ο σκοπός της ενσωμάτωσης του στοιχείου Twitter είναι η αναμετάδοση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να επιτρέψει στους χρήστες μας να εισαγάγουν αυτήν την ιστοσελίδα στον ψηφιακό κόσμο και να αυξήσουν τον αριθμό των επισκεπτών μας.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Twitter, το Twitter εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο ποια συγκεκριμένη υποσελίδα της σελίδας μας στο Διαδίκτυο ήταν επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Twitter και συνδέονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Twitter του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Twitter που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Twitter εκχωρεί αυτές τις πληροφορίες στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη Twitter του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Twitter λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Twitter ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, υπό την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Twitter τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο στοιχείο Twitter ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Twitter δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Twitter προτού πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy?lang=en.

23. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να ορίζουν βίντεο κλιπ και σε άλλους χρήστες δωρεάν, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, κριτική και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση σε πλήρεις ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της πύλης Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, που λειτουργεί από τον ελεγκτή και στο οποίο έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), ζητείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/en/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση της συγκεκριμένης υποσελίδας του ιστότοπού μας που επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια υποσελίδα που περιέχει ένα βίντεο YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο επισκέφτηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφτεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση ενδέχεται να αποτραπεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό YouTube πριν από την κλήση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

24. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του DoubleClick

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του DoubleClick από την Google. Το DoubleClick είναι εμπορικό σήμα της Google, με το οποίο διατίθενται κυρίως ειδικές λύσεις διαδικτυακού μάρκετινγκ σε διαφημιστικές εταιρείες και εκδότες.

Η εταιρεία λειτουργίας του DoubleClick by Google είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Το DoubleClick by Google μεταδίδει δεδομένα στον διακομιστή DoubleClick με κάθε εμφάνιση, κλικ ή άλλη δραστηριότητα. Κάθε μία από αυτές τις μεταφορές δεδομένων ενεργοποιεί ένα αίτημα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το πρόγραμμα περιήγησης αποδεχτεί αυτό το αίτημα, το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies επεξηγείται παραπάνω. Ο σκοπός του cookie είναι η βελτιστοποίηση και η προβολή της διαφήμισης. Το cookie χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την εμφάνιση και την τοποθέτηση διαφημίσεων που σχετίζονται με τον χρήστη, καθώς και για τη δημιουργία ή τη βελτίωση αναφορών για διαφημιστικές καμπάνιες. Επιπλέον, το cookie χρησιμεύει για την αποφυγή πολλαπλής προβολής της ίδιας διαφήμισης.

Το DoubleClick χρησιμοποιεί ένα αναγνωριστικό cookie που απαιτείται για την εκτέλεση της τεχνικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, το αναγνωριστικό cookie απαιτείται για την εμφάνιση μιας διαφήμισης σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Το DoubleClick μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει το αναγνωριστικό cookie για να καταγράψει ποιες διαφημίσεις έχουν ήδη εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, προκειμένου να αποφευχθούν οι επαναλήψεις. Είναι επίσης δυνατό για το DoubleClick να παρακολουθεί τις μετατροπές μέσω του αναγνωριστικού cookie. Για παράδειγμα, οι μετατροπές καταγράφονται, όταν ένας χρήστης έχει προβληθεί προηγουμένως μια διαφήμιση DoubleClick και στη συνέχεια πραγματοποιεί μια αγορά στον ιστότοπο του διαφημιζόμενου χρησιμοποιώντας το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Ένα cookie από το DoubleClick δεν περιέχει προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, ένα cookie DoubleClick μπορεί να περιέχει επιπλέον αναγνωριστικά καμπάνιας. Ένα αναγνωριστικό καμπάνιας χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό καμπανιών με τις οποίες ο χρήστης έχει ήδη έρθει σε επαφή.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο DoubleClick, το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων ζητείται αυτόματα από το αντίστοιχο στοιχείο DoubleClick για αποστολή δεδομένων για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και χρέωσης προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google αποκτά γνώση τυχόν δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Google για τη δημιουργία υπολογισμών προμήθειας. Η Google ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να κατανοήσει ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει κάνει κλικ σε ορισμένους συνδέσμους στον ιστότοπό μας.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να αποτρέψει τη ρύθμιση cookies μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας αντίστοιχης προσαρμογής του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα εμπόδιζε επίσης την Google να ορίσει cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του DoubleClick μπορούν να ανακτηθούν στο DoubleClick by Google https://www.google.com/intl/en/policies/.

25. Νομική βάση για την επεξεργασία

Τέχνη. 6(1) λιτ. ένας GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση για τις εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συναίνεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος το υποκείμενο των δεδομένων, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν απαιτούνται εργασίες επεξεργασίας για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία είναι με βάση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχ. β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Υπόκειται η εταιρεία μας σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθ. 6(1) λιτ. γ GDPR.
Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιστεί στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα δεδομένα ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικής σημασίας πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασιζόταν στο άρθ. 6(1) λιτ. δ GDPR.
Τέλος, οι εργασίες μεταποίησης θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο. στ GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτος, εκτός εάν αυτά τα συμφέροντα υπερισχύουν των συμφερόντων ή θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέτοιες επεξεργασίες είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ρητά από τον ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47 Πρόταση 2 GDPR).

26. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχ. f GDPR Το έννομο συμφέρον μας είναι να ασκούμε τις δραστηριότητές μας υπέρ της ευημερίας όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

27. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η εκάστοτε νόμιμη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη σύμβασης.
28. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα· πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή προσωπικών δεδομένων απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες για τον συμβατικό εταίρο).

Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνάψουμε μια σύμβαση σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία πρέπει στη συνέχεια να υποβληθούν σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράφει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Προτού παρασχεθούν προσωπικά δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από νόμο ή σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

29. Ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ.